Høringssvar fra Hurum kommune

Høring - forslag til nytt inntektssystem

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Hurum kommune behandlet forslaget til nytt inntektssystem i Kommunestyret den 23.02.2016.

  1. Kostnadsnøkler:

Delkostnadsnøkkel barnehage: For Hurum kommune er det ikke sammenheng mellom utdanningsnivå og etterspørsel etter barnehageplasser. Kommunen har et lavt utdanningsnivå, mens dekningsgraden for antall barn med barnehageplass er langt høyere enn både snittet for landet og nabokommuner. Hurum kommune mener at man bør gå inn for den alternative modellen med bruk av antall heltidsansatte i kostnadsnøkkelen, men ytrer også bekymring til dette kriteriet. 

En nedvekting av psykisk utviklingshemmede vil måtte kompenseres i et redusert innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Vår bekymring er at dette også vil kunne slå uheldig ut for kommuner med et høyt antall psykisk utviklingshemmede, hvor andelen ressurskrevende brukere ikke er like høy.

  1. Basistilskudd

Hurum kommune støtter ikke skissert modell for endring av basistilskuddet. Mellomstore kommuner med folketall opp mot 25 000 vil etter denne modellen være en tapende gruppe, siden de mister basistilskudd som følge av korte reiseavstander og dette kompenseres ikke fullt ut gjennom at resterende midler fordeles etter folketall. Ny modell gir dermed betydelige omfordelingsvirkninger ut over det som er formålet med endringene. Modellen bør revurderes.

  1. Skatteandel og inntektsutjevning

For å sikre likeverdige tjenester til innbyggere i alle kommuner bør skatteandelen holdes lav og skatteinntekter utjevnes minst på nivå med dagens ordning.

Det bør vurderes på nytt om vedtatt modell for selskapsskatt vil gi ønsket effekt.