Høringssvar fra Namsos kommune

Namsos kommune - høringssvar

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Namsos kommunestyre gir følgende høringssvar til forslaget om nytt inntektssystem:

  1. Det bør ses på muligheten for en årlig oppdatering av kostnadsnøklene siden dette i større grad vil kunne ta hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid. Det er viktig at eventuelle oppdateringer tar hensyn til kommunenes behov for forutsigbarhet i inntektene for å kunne gjennomføre god planlegging og økonomistyring over tid.
  2. Siden det nye forslaget til strukturkriterium kun måler reiselengde til 5 000 innbyggere, vil bruken av strukturkriteriet for mange kommuner måle spredtbygdhet innenfor egen kommune, og ikke om man er ufrivillig eller frivillig liten. Med det nye forslaget taper alle kommuner med innbyggere mellom 10-20 000 innbyggere, mens de største kommunene kommer best ut. Med slike omfordelingsvirkninger anbefales det at det arbeides mer med å operasjonalisere strukturkriteriet. Kriteriet slik det fremstår oppfattes som svært lite treffende i forhold til intensjonen og avhengig av valgt grenseverdi kan kriteriet også virke direkte mot sin hensikt.
  3. Namsos kommunestyre mener nivået på de regionalpolitiske tilskuddene må opprettholdes for å sikre inntektsgrunnlaget til distriktskommunene.
  4. Namsos kommunestyre mener dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.