Høringssvar fra Asker kommune

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse:

  • Forslag til nytt inntekssystem ivaretar endringene i samfunnet som følge av befolkningsammensetning, levekår, reiseavstand og andre strukturelle endringer gjennom de endringene som er foreslått i kostnadsnøklene.
  • Innføring av et eget strukturkriterie knyttet til reiseavstand som skiller mellom frivillige og ufrivillige smådriftssulemper synes som en riktig vei å gå sett i lys av arbeidet med kommunereformen.
  • Asker kommune mener at veksttillskuddet må tilføres kommunen uavhengig av modell, da dette skal dekke ekstraordnære kostnader knyttet til høy befolkningsvekst.
  • I høringsnotatet mangler tall på regionalpolitiske tilskudd, det er også varslet at storbytilskuddet kan bli endret. Det er derfor vanskelig å si noe om hva dette vil innebære. Asker kommune vil allikevel anbefale å støtte en forenkling av tilskuddstrukturen knyttet til regionalpolitiske tilskudd.
  • Basiskriteriet graderes for kommuner med mindre enn 12 000 innbyggere og det legges inn en glidende overgang for kommuner mellom 10 000–12 000 innbyggere. Her vil alle kommuner over 12 000 innbyggere komme ut i pluss og kommuner fra 0–12 000 innbyggere komme noe dårligere ut.
  • Departementet viser i sitt høringsnotat til at dagens modell for delkostnadsnøkler for barnehage forklarer forskjeller i faktisk barnehageetterspørsel mellom kommunene bedre enn den alternative modellen. Asker kommune støtter departementets forslag til videreføring av kriteriene i dagens kostnadsnøkkel for barnehage: barn 2 – 5 år, barn 1 år uten kontantstøtte og utdanningsnivå.

Vedlegg