Høringssvar fra Trøgstad kommune

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringssvar

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Trøgstad kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 10/16 - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringssvar:

  1. Trøgstad kommune er sterkt kritisk til sentrale trekk i de foreslåtte endringene av inntektssystem for kommunene. Overordnet mener Trøgstad kommune at inntektssystemet må legge bedre til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggere over hele landet, f.eks. gjennom økt utjevning av skatteinntektene eller at skattens andel i inntektssystemet reduseres.
  2. Trøgstad kommune vil også påpeke at det er uheldig at man nå legger opp til å bruke inntektssystemet som et virkemiddel i kommunereformen. Stortinget har lagt vekt på at endringer i kommunestrukturen skal skje frivillig, og inntektssystemet må være forutsigbart uavhengig av vekslende reformer.
  3. Trøgstad kommune er i lys av overfor nevnte også negative til forslaget om å avslutte inndelingstilskuddet. Det vil også i fremtiden kunne være behov for inndelingstilskudd ved justeringer av kommunestrukturen.
  4. Trøgstad kommune mener at totalvirkningen av det foreslåtte inntektssystemet for kommunene blir en favorisering av de største kommunene, som KS har vist,. Dette vil etter Trøgstad kommunes syn på sikt føre til en uheldig sentralisering av tjenester, arbeidsplasser og bosetting.
  5. Forslaget om endringer i basistilskuddet må reverseres. En endring som foreslått vil føre til kraftige og ikke-ønskede kutt innenfor viktige tjenesteområder som omsorg og skole, samt gjøre det svært utfordrende å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. For eksempel vil dette i Trøgstads tilfelle gjøre det svært vanskelig å støtte viktig frivillighetsarbeid.
  6. Trøgstad kommune ønsker ikke at det innføres en ny modell for selskapsskatt. Trøgstad kommune er en næringssvak kommune som gjennom en lang periode har arbeidet for regional næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Innføring av en kommunal selskapsskatt vil kunne føre til en uheldig rivalisering innad i regioner med tilhørende nedtrapping av det regionale samarbeidet med næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser. Trøgstad kommune mener innføringen av selskapsskatt vil bidra til en ikke-ønsket forsterket skjevhet i inntektsfordelingen mellom kommunene.
  7. Forslaget om redusert vekting av antall psykisk utviklingshemmede fra 16 år og over må følges opp med en styrking av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere for å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et godt tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske situasjon.
  8. Trøgstad kommune mener delkostnadsnøkkelen for barnehage må endres og baseres på det alternative kriteriet antall heltidsansatte 20-44 år istedenfor dagens utdanningskriterium. Behovet for barnehageplass er etter vårt syn uavhengig av foreldres utdanning.

Vedlegg