Høringssvar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

NBBLs høringsinnspill - forslag til nytt inntektssystem for kommunene - særskilt om veksttilskuddet

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

25. februar 2016                            

NBBLs høringsinnspill – forslag til nytt inntektssystem­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ for kommunene – særskilt om veksttilskuddet.

 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. NBBLs 43 medlemslag har 950 000 medlemmer og forvalter 465 000 boliger i 11 000 borettslag og sameier.

 

Det vises til høring kunngjort på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside 16.12.2015.

 

NBBL har ut fra vårt ståsted ingen generelle kommentarer til de foreslåtte endringene i kommunenes inntektssystem, men vi ser med bekymring på at regjeringen vil vurdere å innlemme veksttilskuddet i inndelingstilskuddet; jf. omtalen under pkt. 6.1.4. Etter NBBLs vurdering har veksttilskuddet et helt annet formål enn inndelingstilskuddet og vi ser det som svært uheldig om veksttilskuddet forsvinner.

 

Insentiv til vekst

En innlemming av veksttilskuddet i inndelingstilskuddet, kan vi heller ikke se er i tråd med regjeringens Strategi for boligmarkedet (juni 2015); jf. særlig tiltak 14 under over­skriften Tiltak for økt boligbygging hvor regjeringen uttaler: «For å øke kommunenes insentiv til vekst, vil kommunenes inntektssystem bli vurdert endret».

 

Å fjerne veksttilskuddet i kommunenes inntektssystem mener NBBL vil svekke kommunenes insentiv til vekst. Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst, og det er begrunnet ut fra at slike kommuner kan ha problemer med å tilpasse tjenestetilbudet til en raskt voksende befolkning. Veksttilskuddet tildeles kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst høyere enn 1,5 pst. de siste tre årene. I tillegg må kommunene ha skatteinntekter som er lavere enn 140 pst. av lands­gjennomsnittet de siste tre år, målt per innbygger. I stedet for å fjerne veksttilskuddet hadde NBBL helst sett at det ble styrket – f.eks. gjennom å gjøre tildelingskravene mindre strenge.

 

Boligplanlegging og -utbygging

NBBL er opptatt av at kommunene har en viktig jobb i å planlegge og legge til rette for boligbygging, inkludert utbygging av nødvendig infrastruktur. En av de aller største utfordringene for å få igangsatt bygging av gode og rimelige boliger i konsentrert bebyggelse, er kostnadene forbundet med utbyggingen av veier, friområder, barne­hager, skoler, kollektivtrafikk osv.

 

NBBL mener derfor at kommuner som planlegger og legger til rette for vekst og utvikling i tråd med Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, bør gis økonomiske insitamenter til dette. Et eksisterende virkemiddel som det ligger en viss støtte og motivasjon i, og som er av betydning for mange vekstkommuner, er vekstilskuddet. NBBL hadde gjerne sett at tilskuddet kunne vært utformet slik at det i enda sterkere grad og mer direkte stimulerte kommunene til å øke boligbyggingen. Men slik det er i dag, er det i alle fall et viktig bidrag til kommuner som vokser.

 

NBBL er understreke at det bør etableres bedre økonomiske stimuleringsordninger for at kommunene selv skal ha mulighet til å etablere og finansiere viktig lokal infra­struktur, i stedet for å legge dette inn som fordyrende krav i avtaler med utbyggerne. Vi er imidlertid usikre på om det er mulig å bygge dette hensynet inn i det statlige inntektssystemet for kommunene. Hvis ikke, bør det etter vår oppfatning utvikles andre og mer spesifikke overføringsordninger for dette formålet. Tematikken bør uansett omtales ved framleggelse av et nytt inntektssystem.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

 

 

Thor Eek

Adm. direktør

 

Tore Johannesen

Avdelingsdirektør