Høringssvar fra Åseral kommune

Høringssvar fra Åseral kommune - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll i Kommunalutvalet - 29.02.2016

 

Før uttale til nytt inntektssystem er det beklagelig at ein ikkje har fått greie på oppgåvene som er tiltenkt kommunane. Dette burde Stortinget ha presisert.

Åseral kommune protesterer og mot at inntektssystemet blir brukt for å tvinge fram kommunesamanslåing.

Åseral kommune syner og til LVK sitt høringsbrev datert 27.01.2016 og støtter dette.

I tillegg ynskjer ein å presisere fylgjande:

1. Høyringsnotatet brukar same modell som Rattsø (1996) og Borge-utvalet (2005). Denne modellen vart og nytta i 2011. Busetnadskriteria er framleis betydeleg undervurdert i den  nye kostnadsnøkkelen.

2. Strukturkriteriet: Skal i framlegget brukast til å avkorta basistilskotet. Dette blir feil då det rammar sektortilskota. Basistilskot inngår som element i ei rekkje sektornøklar og desse er i utgangspunktet vurdert for lågt.

3. Regionalpolitiske tilskot: Forslaget gir auka vekt på beløp pr. innbyggjar og mindre beløp pr. kommune. Det same skal vurderast for skjønstilskotet. Ei slik omlegging er uheldig, då den rammar dei kommunane som i dag vert underkompensert ved for låg vekt for basisdelen av kostnadsnøklane.

4. Skatt: Selskapsskatt skal vere kommunal skatt. Denne skal inngå i inntektsutjamninga. Blir inntektene sett på som ein del av kommuneramma vil det bety omfordeling frå næringssvake til næringssterke kommunar.