Høringssvar fra Hitra kommune

Høringssvar - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 16.02.2016

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 04.02.2016 – sak 17/16

Vedtak:

  1. Hitra kommune ber om at Regjering og Storting sørger for at omfordelingsvirkningene mellom kommunene som ligger i det nye inntektssystemet sikrer at innbyggerne i hele landet får likeverdige nasjonale velferdstjenester.
  2. Hitra kommune ber om at forholdet mellom veksttilskudd og distriktstilskudd ses i sammenheng, slik at vekst i arbeidsplasser og folketall ikke fører til reduksjon av distriktstilskudd uten at man oppnår veksttilskudd.
  3. Hitra kommune ber om at innføring av ny modell for selskapsskatt, som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017, ikke gjennomføres, dersom det viser seg at kommuner som står for aktiviteter i form av arbeidsplasser i realiteten taper på endringer i forhold til kommuner som innehar forretningsadressen.

Enstemmig.

--- slutt på saksprotokoll ---

 

Med hilsen

May Hårstad Lian

Økonomisjef