Høringssvar fra Overhalla Kommune

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Overhalla kommune viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og moderniserings­departementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende høringsuttalelse:

 

  1. Overhalla kommune vil poengtere betydningen av å ha et inntektssystem for kommunene som sikrer at alle innbyggere får tilgang til tilnærmet likeverdige tjenestetilbud uansett hvor i landet de bor. Sett i lys av at det foregår en betydelig verdiskaping i distrikts-Norge, er det viktig å videreføre en sterk distriktsprofil i inntektssystemet.
  2. Overhalla kommune ser det som positivt at departementet i høringsnotatet erkjenner at geografi og avstander påvirker kommunestrukturen. I tillegg til geografi og avstander viser Overhalla kommune til de hovedmål og kriterier som er presentert i kommunereformen. Inntektssystemet bør dermed gjenspeile at det ikke kun er avstander som kan legges til grunn for en ønsket kommunestruktur.
  3. Overhalla kommune mener samlet at strukturkriteriet gir utilsiktede omfordelingsvirkninger og innretningen på et slikt kriterium må vurderes nøye. At strukturkriteriet vil medføre at de største kommunene vil få betydelig økte overføringer, må blant annet være en utilsiktet virkning som må korrigeres.
  4. På lik linje med regionalpolitiske tilskudd bør storbytilskuddet vurderes nærmere. Dersom endringene i inntektssystemet gir de omfordelingsvirkninger som høringsnotatet legger opp til, bør storbytilskuddet avvikles.
  5. Overhalla kommune mener nivået på de regionalpolitiske tilskuddene må opprettholdes for å sikre inntektsgrunnlaget til distriktskommunene.
  6. Overhalla kommune mener dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.

 

Vedlegg