Høringssvar fra Løten kommune

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Løten kommune har følgende høringsuttalelse til regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

 

 1. Om kostnadsnøklene
  Barnehager:
  Utdanningskriteriet er ikke enkelt å kommunisere og det vil være bedre med et alternativt kriterium som enklere lar seg forklare og samtidig gir god nok fordelingseffekt. Det anbefales derfor at det arbeides videre med alternativet heltidsansatte 20-44 år.

  Pleie og omsorg:
  Innenfor pleie og omsorg vektes antall psykisk utviklingshemmede over 16 år ned. Med mindre dette følges av en bedre finansiering av ressurskrevende tjenester (f eks lavere innslagspunkt) synes denne omleggingen ikke velfundert.

  For øvrig ses endringene i kostnadsnøkkelen som en tilpasning til samfunnsutviklingen.
 2. Strukturkriteriet
  Strukturkriteriet innfører et prinsipp om at smådriftsulemper ikke lenger skal kompenseres fullt ut. Dette innebærer at kommuner som taper på denne omleggingen, ikke lenger vil ha samme forutsetning for å levere likeverdige tjenester til innbyggerne. Begrunnelsen for innføring av et slikt prinsipp er knyttet opp mot kommunereformen. Strukturkriteriet skal være et insentiv for kommunesammenslåinger. Dette synliggjøres også gjennom beregning av inndelingstilskuddet for kommuner som slår seg sammen.

  Løten kommune mener at det ikke er noen god framgangsmåte å forsøke å drive gjennom kommunesammenslåinger ved å bruke inntektssystemet som pisk. Dette vil ikke være et godt utgangspunkt for en god prosess kommunene i mellom. Hvis regjering og storting mener at det er maktpåliggende med en omfattende strukturreform, er det mulig å styre dette i mye sterkere grad fra statens side. Dette vil i så fall innebære noe større bruk av tvang, men begrunnet og avveid mot kriteriene for en god kommunestruktur. Dersom det ikke er vilje til dette fra statens side, er det uansett ikke noen god løsning at kommuner med såkalt frivillige smådriftsulemper skal ha dårligere forutsetninger for å levere tjenester til innbyggerne.

  Økonomiske virkemidler må ikke overstyre de vurderinger som gjøres gjennom kriteriene for god kommunestruktur.

  Dersom strukturkriteriet likevel kommer til anvendelse, vil Løten kommune anføre følgende:

  Bruk av kriteriet medfører at kommuner med store reiseavstander får fullt basistilskudd. Sånn sett oppnås en ønsket effekt. Isolert sett vil bruk av kriteriet føre til at så godt som alle store kommuner (mange innbyggere) vil få et kraftig redusert basistilskudd (før refordeling av innsparing). Dette er ikke i tråd med intensjonen i kommunereformen. Hvordan det innsparte beløpet som følge av et gradert basistilskudd skal fordeles er ikke tydelig ut fra høringsnotatet.

  Dersom det innsparte beløpet refordeles med et likt beløp pr innbygger, ville det føre til at store kommuner ville motta et langt større basistilskudd enn i dag. Dette kan ikke være ønskelig hvis man legger til grunn at dagens fordeling ivaretar stordriftsfordelen og at alle kommuner er fullt kompensert, jf høringsnotatet. En slik refordeling vil også medføre at det ikke er kommuner som er mindre enn 5 000 innbyggere som i hovedsak vil få reduserte overføringer. Store deler av omfordelingen skyldes at kommuner mellom 5 000 og ca 20 000 innbyggere taper på bruk av strukturkriteriet. Dette stemmer dårlig når regjeringen i notatet sier at smådriftsulemper er tydelig opp til ca 5 000 innbyggere og bruker dette som begrunnelse for utformingen av kriteriet.

  Innsparte midler må refordeles via kostnadsnøkkelen når det legges til grunn at alle kommuner har full kompensasjon med dagens løsning. Hvordan en refordeling av innsparte midler skal gjøres sier høringsnotatet ingenting om. Det sies heller ingenting om hvorvidt de utilsiktede virkningene av strukturkriteriet skal kompenseres før refordeling.

  Løten kommune ønsker i utgangspunktet ikke et strukturkriterium. Dersom det skal innføres bør kriteriet være vesentlig mer treffsikkert ut fra målsettingen og det må være mulig å analysere refordelingsvirkningen. Refordelingsvirkningen må samsvare med kriteriets forutsetninger.
 3. Regionale tilskudd
  Løten kommune er tilfreds med at distriktstilskuddet for Sør-Norge videreføres i det nye tilskuddet og at dette er knyttet opp mot distriktsindeksen.
 4. Inntektsutjevning
  Løten kommune vil peke på viktigheten av at skatteandel og skatteutjevning ivaretar behovet for en sterk inntektsutjevning. Dette er helt nødvendig for å kunne levere likeverdige tjenester i landets kommuner. For store deler av Innlandet er dette avgjørende for den kommunale tjenesteproduksjonen.
 5. Ved en endring i inntektssystemet må det klargjøres hvordan kommuner som får et inntektstap, skal kompenseres i en overgangsordning.
 6. Endring i vekting av landbrukskriteriet slår negativt ut for Løten kommune. Løten kommune ønsker ikke denne endringen.

 

Vedlegg