Høringssvar fra Rennesøy kommune

Høringssvar fra Rennesøy kommune

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Rennesøy vedtok i møtet 11.02.2016, sak 3/16, å avgi følgende høringssvar:

Rennesøy kommune forutsetter at inntektssystemet legger til rette for et likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

Rennesøy kommune forventer at regjeringen står fast ved at kommunesammenslåing skal være frivillig, og ikke tvinges fram med økonomiske virkemidler.

Rennesøy kommune støtter forslagene til revidering av kostnadsnøklene basert på at endringene er godt faglig fundert.

Rennesøy kommune mener at vektingen av delkostnadsnøklene bør oppdateres årlig, slik at man får tatt hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid.

Rennesøy kommune anbefaler at kriterievektene i hovedkostnadsnøklene bør utvides med to desimaler. Dagens avrunding gjør at det blir noe avvik mellom sum tilskudd basert på sektornøklene og faktisk tilskudd basert på hovednøklene.

Rennesøy kommune støtter justeringene i de regionale tilskuddene slik at mer enn i dag fordeles per innbygger og mindre fordeles per kommune.

Skatteandelen videreføres og utgjør 40 % av kommunesektorens samlede inntekter.

Skatteutjevningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen opprettholdes på dagens nivå (60 %).