Høringssvar fra Askøy kommune

Høringsforslag til nytt inntektssystem

Dato: 22.02.2016

Svartype: Med merknad

Askøy kommune har registrert de foreslåtte endringene i kostnadsnøklene. For Askøy kommune er det bekymringsfullt at effekten blir et inntektstap på ca. 13 millioner kroner, uten strukturkriteriet. Som vekstkommune i en region med forventet sterk befolkningsvekst har Askøy betydelige utfordringer på investeringssiden.

 

Det er beklagelig at inntektssystemet ikke fanger opp disse utfordringene i større grad. Dette hensynet bør vektlegges mye sterkere når kommuneproposisjonen 2017 legges fram.

 

Askøy kommune er av den oppfatning at det i kommunereformen må legges opp til at det skal gis et likeverdig tjenestetilbud i alle kommunene.

 

Når selv Askøy - en vekstkommune med stram økonomi, som langt fra kan defineres som liten med sine vel 28000 innbyggere - etter alt å dømme taper økonomisk på forslaget, vil vi be om at de negative utslagene av inntektssystemet kompenseres.

Vedlegg