Høringssvar fra Bodø kommune

PS 16/16. Høringssvar Bodø kommune vedrørende KMD sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak Bodø kommune 11.02.2016.

A)

  • Bodø kommune ber Regjeringen og Stortinget sikre at kommunenes økonomiske rammebetingelser fordeles mellom kommunene slik at innbyggere i hele landet kan få tilbud om likeverdige nasjonale tjenester innenfor inntektssystemets tjenesteområde. For Bodø kommune det overordnet at inntektssystemet for kommunene gir en rettferdig fordeling og et likeverdig tjenestetilbud mellom kommunene.

 

  • Bodø kommune mener at kommunesammenslåinger skal baseres på frivillighet, og det er helt nødvendig at man ikke bruker det kommunale inntektssystemet for å tvinge kommuner til å slå seg sammen. Det vil skape dårlig forutsigbarhet og usikkerhet i prosessene. Disse må være forankra i frivillighet, uten trusler om økonomiske straffetiltak.

 

  • Bodø kommune mener videre at de samfunnsmessige konsekvensene av endringene ikke er tilstrekkelig utredet. Dette bør gjøres gjennom en NOU (Norges Offentlige Utredninger), der berørte parter inviteres til å delta i arbeidet.

 

  • Bodø kommune reagerer på den korte høringsfristen som gir en mindre grundig saksbehandling i kommunen. Dersom regjeringen foreslår endringer i inntektssystemet i mai, ber vi om at kommunene får god tid på å utrede konsekvensene før vi må foreta beslutning om kommunesammenslåing. Helheten i forslagene vil først foreligge i Kommuneøkonomiproposisjonen våren 2016. Kommunene har derfor ingen reell mulighet til å gi et fornuftig høringssvar. Fristen bør utsettes til innen utgangen av året 2016.

 

  • Skatteandelen videreføres og utgjør maksimalt 40% av kommunenes samlede inntekter.

 

  • Skatteutjamningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen som i dag er 60 % må ikke reduseres, men heller økes. Dette for en bedre omfordeling mellom kommunene, og dermed også et mer likeverdig tjenestetilbud.

 

  • Bodø kommune merker seg den konsekvensen at nesten samtlige kommuner med mellom 10.000 og 20.000 innbyggere taper på det nye systemet. Dette står i kontrast til Regjeringens ekspertutvalg som anbefalte at kommuner burde ha denne størrelsen.

 

  • Bodø kommunenes folkevalgte prioriterer å legge til rette for næringsutvikling og vekst fordi dette har stor betydning for velferden til innbyggerne. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til man har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling.

 

Konklusjon: Bodø kommune går mot forslaget slik det foreligger.

 B)

  • Bodø kommune slutter seg til ordføreropprop mot nytt inntektssystem.