Høringssvar fra Mandal kommune

Vedtatt høringsuttalelse fra Mandal Bystyre 18. februar 2016

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad
Vedtak i Bystyret Mandal kommune,18.02.2016: Mandal kommune sier seg tilfreds med at regjeringen gjennom dette fremmer et helhetlig forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene som sikrer gode velferdstjenester i hele landet. Dette er skjevheter som hindrer fornuftige kommunesammenslåinger og som oppleves som urimelige. Mandal kommune mener det er helt nødvendig med endringer i dagens inntektssystem, fordi dette ikke er tilpasset de betydelige endringer i demografi, kommunikasjoner og næringsgrunnlag som har funnet sted i Norge gjennom mange år. Endringer i dagens inntektssystem er derfor helt nødvendig. Kommuner som bestemmer seg for å slå seg sammen, vil beholde basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd som i dag i hele 15 år uavkortet, og deretter få en nedtrapping over 5 år. Dette vil etter Mandal kommunes vurdering gi forutsigbarhet og god tid til omstilling for disse kommunene Mandal bystyre har følgende kommentarer og innvendinger til høringsforslaget; • Utformingen av nytt strukturkriterium medfører uønskede fordelingseffekter ved at alle kommuner mellom 10 000 og 20 000 innbyggere taper betydelig på omleggingen. Det vises til KS (Kommunenes Sentralforbund) sitt notat til høringsforslaget av 14.januar 2016, tabell 2 side 5. o Mandal kommune og omliggende kommuner vil som følge av forslaget først og fremst få intensiver til sammenslåing gjennom inndelingstilskuddet. Forslaget innebærer at Mandal med sine omlag 15 500 innbyggere rammes negativt. Med en grenseverdi på 13,3 km vil selv kommuner opp mot 35 000 innbyggere få lavere rammetilskudd enn i dag. Dette medfører at også kommuner som ikke er i målgruppen med såkalte «frivillige smådriftsulemper» vil få reduserte rammeoverføringer. • I likhet med øvrige mellomstore Agder-kommuner ligger Mandal kommunes frie inntekter i bunnsjiktet målt i «utgiftskorrigerte» frie inntekter. Dette skyldes hovedsakelig lave skatteinntekter pr innbygger og en befolkningssammensetning bestående av høy andel unge og eldre sammenholdt mot landsgjennomsnittet. o Dette betyr at skatteinntektenes andel av frie inntektene sammen med skatteinntektenes utjevningsgrad blir svært viktig for Mandal kommune og eventuell sammenslått kommune. Det er en svakhet at dette viktige forholdet ikke omtales i forslag til nytt inntektssystem. • Mandal kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at kommunenes økonomiske rammebetingelser fordeles på kommunene slik at innbyggerne i hele landet kan få tilbud om likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor inntektssystemets tjenesteområde. • Skatteandelen videreføres og utgjør maksimalt 40% av kommunesektorens samlede inntekter. • Mandal kommune ber Regjeringen og Stortinget om en klarere definisjon av «ufrivillig små» kommuner, mer enn bare med bakgrunn i avstander. • Mandal kommune mener at totalvirkningen av det foreslåtte inntektssystemet for kommunene blir en favorisering av de største kommunene (beregnet av KS). Dette vil etter Mandal kommunes mening føre til en uheldig sentralisering og nye forskjeller i levekår i ulike deler av landet. • Regjeringen må innføre et overgangssystem slik at kommuner som har vedtatt sammenslåing, ikke mister inntekt fra 2017-2020. • Mandal kommune ber om at det ikke settes sluttdato for inndelingstilskuddet, da det også i fremtiden vil kunne være behov tilskuddet ved justeringer av kommunestrukturen.

Vedlegg