Høringssvar fra Halden Kommune

Høringssvar på nytt inntektssystemt fra Halden Kommune

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad
  • Halden kommune vil understreke betydningen av å ha ett inntektssystem som sørger for at alle innbyggerne får et tilnærmet likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet innbyggerne bor. Dette må gjelde hele inntektssystemet, også skatteinntektene og omfordelingen i skatteutjevningen.
  • Tilbakeføringen av selskapsskatt til kommunene kan være et positivt insitament for å motivere kommunene til økt satsing på næringsutvikling. Tilnærmingen til ny modell som presenteres i høringen kan være interessant, men skatteutjevningen som følger av den må utformes på en slik måte at målet om størst mulig grad av likeverdige tjenester mellom landets kommuner opprettholdes.
  • Halden kommune mener at skatteutjevningsgraden må økes vesentlig. Slik ordningen er i dag taper skattesvake kommuner uforholdsmessig mye penger sammenlignet med skatterike kommuner. Den symmetriske delen av inntektsutjevningen bør økes til mer enn dagens 60 %
  • Ved en eventuell reduksjon i vektingen i delkostnadsnøkkel psykisk utviklingshemmende innenfor pleie og omsorg, må denne virkningen følges opp med en reduksjon i egenandelen knyttet til ressurskrevende brukere.
  • Innenfor barnehagenøkkelen, uavhengig av alternativ, bør det innføres en delkostnadsnøkkel som fanger opp sosiale forskjeller. Ved valg av alternativ delkostandsnøkkel må det innføres en gradering i fht stillingsstørrelse.
  • Innenfor delkostnadsnøkkel sosialhjelp, bør reduksjonen i vektingen av opphopningsinndeks relatert til økningen i kriteriet Innbyggere 16-66 år reverseres.
  • Vurderinger/konklusjoner i saken gjeldende selve høringen sendes som Halden kommunes høringssvar.
  • Saksutredningen legges ved som vedlegg.

Vedlegg