Høringssvar fra Fosnes kommune

Høring - forslag til nyttinntektssytem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i Fosnes kommunestyre - 25.02.2016

Fosnes kommunestyre viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende høringsuttalelse:

Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.

 Endringer i inntektssystemt må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før Stortinget fatter beslutninger.

 Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta - ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.

 Fosnes kommunestyre vil poengtere betydningen av å ha et inntektssystem for kommunene som sikrer at alle innbyggere får tilgang til tilnærmet samme tjenestetilbud uansett hvor i landet de bor. Sett i lys av at det foregår en betydelig verdiskaping i distrikts-Norge, og at det skapes store eksportinntekter fra virksomheter i distriktene og særlig langs kysten, er det viktig å videreføre en sterk distriktsprofil i inntektssystemet.

Foreslåtte inntektssystem legger opp til å kompensere ufrivillige smådriftsulemper gjennom innføring av et nytt strukturkriterium. Fosnes kommune mener det er positivt at staten gjennom inntektssystemet også tar utgangspunkt i Norges geografi, og åpner for at enkelte kommuner må defineres som «ufrivillige små». Samtidig er det da viktig at slike kommuner, som har lange avstander for å nå folkerike områder, gis rammebetingelser som gjør at en fortsatt kan sikre videre tjeneste- og samfunns-utvikling i slike kommuner. Ut fra dette er Fosnes kommune svært skeptisk til at innbyggertallet tillegges vesentlig vekt i forbindelse med utmåling av de regionalpolitiske tilskudd.

  Fosnes kommunestyre ønsker ikke at kostnadsnøkkelen for landbruk endres.

 Fosnes kommunestyre ønsker at kostnadsnøkkelen for barnehager endrer innretning og ikke vektes i forhold til foreldrenes utdanningsnivå.

 Fosnes kommunestyre er kritisk til at ikke alle elementene i det nye inntektssytemet er blitt gjort kjent, dette bidrar til uklarheter og gjør det vanskelig å uttale seg om helheten. Det mangler en viktig brikke for kommuner som er ufrivillige små, da forslag til endringer i regionalpolitiske tilskudd ikke er konkretisert.

 

Vedlegg