Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Oslo, 29.2.2016

Deres ref. 15/4746-1, Vår ref.: 15/1558

Saksbehandler: Else Bredeli

Seksjon for offentlige finanser

 

Statistisk sentralbyrå viser til brev av 17.12.2015 vedrørende ovennevnte.

Statistisk sentralbyrå har vurdert høringen i forhold til statistikkbehov innenfor KOSTRA og offentlige finanser. Høringen har også vært til behandling i gruppe for mikroøkonomi i Forskningsavdelingen.

Høringen er omfattende, og det foreslås endringer i mange elementer i inntektssystemet for kommunene. Høringen har derfor stor relevans for all kommunebasert statistikk i Statistisk sentralbyrå samt for kommunerelaterte modeller og grupperinger. Statistisk sentralbyrå kan likevel ikke se vesentlige statistikkfaglige utfordringer ved de foreslåtte endringene i inntektssystemet.

For KOSTRA sin del, er det viktig at de foreslåtte endringene i inntektssystemet fredeles gjør det mulig å se kommunenes inntekter, utgifter, tjenesteproduksjon og -kapasitet i sammenheng. Ut fra det Statistisk sentralbyrå kan se, ivaretar de foreslåtte endringene disse kravene.

Statistisk sentralbyrå vil bemerke at IPLOS ikke har utgiftstall, og at de omtalte vektene fra brukerstatistikken i høringsnotatet kapittel 4.2.2 antakelig er hentet fra KOSTRA.

Statistisk sentralbyrå har ingen merknader til skissen av modellen som legges til grunn for strukturkriteriet utover de merknader som tidligere er gitt av Statistisk sentralbyrå ved Langørgen m.fl., i "Kommunenes bundne kostnader", Notat 2015/45, Statistisk sentralbyrå.

Med vennlig hilsen

Christine Meyer

administrerende direktør

 

Kopi: Finansdepartementet

 

 

 

 

 

Vedlegg