Høringssvar fra Stavanger kommune

Høringsuttalelse fra Stavanger kommune vedr. forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Stavanger kommune viser til Kommunal og moderniseringsdepartementets oversendelse 17.12.2015 av høringsnotat om forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Formannskapet avgir høringsuttalelse på vegne av kommunen.

 

Formannskapet behandlet saken i møte 25.02.2016 og gjorde følgende flertallsvedtak i sak 53/16 Høringsuttalelse til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

 

Formannskapet gir sin tilslutning til forslag til høringsuttalelse.

 

Stavanger kommune mener inntektssystemet i enda større grad må gi økonomisk belønning til kommuner dersom de velger å slå seg sammen. I Nord-Jærens tilfelle vil et tydeligere økonomisk intensiv kunne spille stor rolle for realisering av en kommunesammenslåing. Det bør lønne seg økonomisk for større kommuner som slår seg sammen.

 

Vedlagt følger saksframlegget (uten ytterligere vedlegg) og hvor tilbakemeldingene framkommer særskilt på side 11-13 med nummererte linjenummer.

 

Vårt brev sendes elektronisk inn via ønsket portalløsning.

 

Vibeke Bø Langeland

saksbehandler

Stavanger kommune

(Får kun til å vedlegge 1 stk pdf-dokument. Saksframlegget ettersendes.)

Vedlegg