Høringssvar fra Bjerkreim kommune

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Saksnummer
Utval
Møtedato
015/16
Formannskapet
22.02.2016
Rådmannen sitt forslag til vedtak:
1. Skatteandelen videreføres og utgjør 40 % av kommunesektorens samlede inntekter
2. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til en har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling
3. Rammen og ordningen skjønnstilskudd opprettholdes som i dag
4. Bjerkreim kommune slutter seg ikke til innføring av foreslått strukturkriterium.
5. Bjerkreim kommune slutter seg ikke til de foreslåtte endringer i de regionalpolitiske tilskuddene.
22.02.2016 Formannskapet
Gerd Aa. Vassbø (Krf) satte frem forslag til nytt punkt 6: Bjerkreim kommune mener at kommuner som fremdeles velger å være selvstendige, ikke skal straffes økonomisk for det.
Tilleggspunktet ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (Inger Merethe Bjerkerim, H). Deretter ble rådmannens forslag inkludert nytt punkt 6 vedtatt med 6 mot en stemme (Inger Merethe Bjerkreim, H)
FSK- 015/16 Vedtak:
1. Skatteandelen videreføres og utgjør 40 % av kommunesektorens samlede inntekter
2. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til en har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling
3. Rammen og ordningen skjønnstilskudd opprettholdes som i dag
4. Bjerkreim kommune slutter seg ikke til innføring av foreslått strukturkriterium.
5. Bjerkreim kommune slutter seg ikke til de foreslåtte endringer i de regionalpolitiske tilskuddene.
6. Bjerkreim kommune mener at kommuner som fremdeles velger å være selvstendige, ikke skal straffes økonomisk for det.

 

Se ellers vedlegg som lastes opp

Vedlegg