Høringssvar fra Osen kommune

Osen kommune - høringssvar nytt inntektssystem 2017

Dato: 04.02.2016

Svartype: Med merknad

Osen kommunestyre viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende høringsuttalelse:

  • Osen kommunestyre vil poengtere betydningen av å ha et inntektssystem for kommunene som sikrer at alle innbyggere får tilgang til tilnærmet samme tjenestetilbud uansett hvor i landet de bor. Sett i lys av at det foregår en betydelig verdiskapning i distrikts-Norge og at det skapes store eksportinntekter fra virsomheter i distriktene og særlig langs kysten, er det viktig å videreføre en sterk distriktsprofil i inntektssystemet.
  • Osen kommune peker spesielt på at vekting av innbyggere over 90 år reduseres i inntektssystemet, dette særlig slår dårlig ut overfor distriktskommuner som får reduserte muligheter til å ivareta en aldrende befolkning.
  • Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene kan være positivt i forhold til å motivere kommunene til økt satsing på næringsutvikling, og fordeling i forhold til lønssum i private foretak er en interessant tilnærming. Denne typen inntekter anses imidlertid for uforutsigbare og konjunkturavhengige, og anbefales avventet til øvrige endringer er gjennomført og evaluert.

Vedlegg