Høringssvar fra Siljan kommune

Høringssvar fra Siljan kommune - nytt inntektssystem

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Siljan kommune vedtok 29.2.2016 å fremme følgende høringsuttalelse til forslag om nytt inntektssystem:

1. Siljan kommune ber om at inntektssystemet innrettes på en slik måte at alle kommuner er i stand til å tilby et likeverdig tjenestetilbud innenfor de sektorene som inngår i inntektssystemet.

2. Siljan kommune stiller seg bak forslaget til nye og reviderte kostnadsnøkler, både valg av parametere og vekting er basert på statistikk og analyser gjort over tid. Siljan kommune ønsker imidlertid å gå inn for den alternative modellen fra KS med bruk av antall heltidsansatte i stedet for utdanningsnivå i kostnadsnøkkelen for barnehage.

3. Siljan kommune støtter ikke prinsippet bak strukturkriteriet, og går imot en slik endring, da vi mener det "straffer" oss som i utgangspunktet er en lavinntektskommune ytterligere. De største kommunene får enda mer å rutte med og skjevheten i forutsetningen for å levere likeverdige tjenester forsterkes ytterligere.

4. Innføringen av strukturkriteriet har en klar kobling til kommunereformen og burde vært kjent som en rammebetingelse før kommunene utreder og tar beslutning om sammenslåing.

5. Siljan kommune mener småkommunetilskuddet og distriktstilskuddet bør videreføres som i dag. Konsekvensen ved å endre på fordelingssystemet vil føre til betydelig endringer i fordeling mellom kommuner totalt sett. Dette vil gi skjevheter og ulik mulighet til å utvikle tjenestetilbudet i kommunesektoren.

6. Siljan kommune mener modellen for inntektsutjevningen bør revideres slik at eksempelvis skatt på konsesjonskraft og eiendomsskatt på kraftverk hensyntas i fordelingen og at skatteutjevningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjevningen bør være minst 60 %.

7. Siljan kommune mener at skatteandelen bør videreføres på dagens nivå på 40 %.

8. Man bør på nytt vurdere om vedtatt modell for selskapsskatt vil gi ønsket effekt.