Høringssvar fra Rindal kommune

Høringssvar fra Rindal kommune

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

 

Nytt inntektssystem for kommunene - høring

 

Deres Ref 15/4746-1

 

Kommunestyret i Rindal har behandlet denne saken og gitt et utvalg bestående av:
Ordfører Ola T. Heggem, SP
Varaordfører Magnar Dalsegg, H
Formannskapsmedlem og opposisjonsleder Line Flåtten, AP
fullmakt til å utforme uttalen på vegne av Rindal kommune.

 

Rindal kommune vil gi følgende høringsuttale til Kommunal- og moderniseringsdepartementets «forslag til nytt inntektssystem for kommunene»:

Inntektssystemets oppbygning og innretning er av avgjørende betydning for kommunene og Rindal kommune rent generelt. Den klart største inntekten til Rindal kommune sin drift kommer fra skatte- og rammeoverføringer – ca 132millionr kroner av totalt ca 170 millioner kroner.

De krav som innbyggere, samfunn og overordnede myndigheter setter til kommunene og Rindal kommune sin tjenesteproduksjon og samfunnsutviklingsoppgaver krever minst de inntekter vi har i dag for at oppgaven kan løses på en god måte.
Viktig i denne sammenheng er også å legge til rette for målsettingen om at hele Norge - med alle sine lokale småsamfunn - fortsatt skal kunne «tas i bruk og ha muligheter til vekst og utvikling».
At en rimelig andel av inntektene til kommunene har en lokal forankring er i denne sammenheng viktig. Også at kommunesektoren har økonomisk selvstendighet og får beholde en andel av inntekter og verdier som skapes i eget lokalsamfunn er sentrale prinsipper.
Utformingen og innretning av inntektssystemet bør ikke i seg selv tvinge fram sentralisering i samfunnet vårt.


Med denne bakgrunn vil Rindal kommune først og fremst påpeke følgende viktige områder/punkter:

 • Utformingen av nytt inntektssystem må gjøres mest mulig begrunnet i henhold til målsettinger, oppgaver og ansvar som kommunesektoren har og vil få i tiden framover basert på ovenfor nevnte prinsipper, uten at det blir et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåinger (og sentralisering).

 

 

 • Forslaget til endring i kostnadsnøklene må i større grad bygge på utredninger fra offentlige og bredt sammensatte utvalg.

 

 

Ut fra det vi klarer å se fra høringsforslaget, er det en klar undervurdering av bosettingsvariablene. Dette gir vesentlige tap i forhold til å kompensere 100 % smådriftsulemper som spredtbygde kommuner har. Basistilskuddet i sektornøklene er sentralt i denne sammenheng.

 • Rindal kommune vil ikke avvise innføring av nytt strukturkriterium, men mener det som er utredet så langt ikke er tilstrekkelig for å ha oversikt over realiteten og konsekvensen at forslaget. Det er blant annet vesentlig usikkerhet vedrørende sammenhengen mellom reisetid (for å nå 5000 innbyggere) og relevansen for større enheter/kommunesammenslåinger.
  Høringsforslaget er heller ikke klar på hvordan de innsparte midlene til dagens tilskudd (som avvikles/endres) skal fordeles ut igjen. Om det fordeles stort sett etter folketall, vil de store befolkningssterke kommuner få vesentlig mer tilbake enn der folketallet er lite.

 

 

 • Når det gjelder de regionalpolitiske tilskudd og blant annet det nye Distriktstilskudd Sør-Norge sies det i høringsdokumentet at « --det vil bli gjort justeringer i tilskuddene slik at de mer enn i dag fordeles per innbygger»
  Konsekvensene må klart konkretiseres og synliggjøres nærmere før endelig vedtak kan gjøres.

 

 

 • Rindal kommune er enig i prinsippet om at en del av selskapsskatten beholdes i kommunene, men er svært skeptisk til den modellen som er foreslått nå. Den er ikke treffsikker nok i forhold til målsettingen og intensjonen med ordningen. Blant annet kommer naturbaserte næringer (der det er få ansatte) svakt ut. Vekst i lønnsmassen for private foretak som viktig kriterium i ordningen blir ikke godt nok.
  Ordningen må utredes nærmere og det må gjennomføres nye høringsrunder før endelig vedtak fattes.

 

 

 

Ellers vises til uttaler fra LVK og Lokalsamfunnsforeningen.

 

Hilsen
Rindal kommune

 

Ola T. Heggem
ordfører

 

 


Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

 

Direkte telefon: 71664710