Høringssvar fra Svelvik kommune

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Høringssvar fra Svelvik kommune

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Inntektssystemet må utformes slik at alle kommuner har mulighet for å tilby tjenester av likeverdig kvalitet.

Dersom det innføres et strukturkriterium i inntektssystemet som skissert må det vurderes følgende tiltak:

  • Endringene innfases over en periode på minst 5 år.
  • Innføring av nytt strukturkriterium må føre til at skatteandel av kommunens inntekter reduseres fra 40 % til minimum 30 % eller inntektsutjevning økes slik at gjennomsnittlig skatteinngang pr. innbygger er maksimum 1 prosentpoeng lavere enn utgiftsindeksen for den enkelte kommune.

Regjering og Stortinget bør tegne det nye kommunekartet fremfor å benytte inntektssystemet til å foreta tvangssammenslåinger.

Kommunenes folkevalgte prioriterer å legge til rette for næringsutvikling og vekst fordi dette har stor betydning for velferden til innbyggerne. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til man har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling.

Delkostnadsnøkkelen for barnehager baseres på den alternative modellen uten bruk av utdanningsnivå som kriterium.