Høringssvar fra Lurøy Frp

Høringssvar i forbindelse med nytt inntektssystem for kommunene.

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Lurøy Frp vil i forbindelse med denne høringen komme med følgende høringssvar:

Vi vil på generelt grunnlag uttrykke en dyp bekymring for de konsekvenser det nye inntektssystemet ser ut til å få for Lurøy kommune. I de faktorer som legges til grunn for utregningen så kommer Lurøy desidert dårligst ut av samtlige kommuner i Nordland, muligens også på landsbasis. Med faktorer som er nesten det dobbelte av hva sammenlignbare/nabokommuner har så finner vi dette underlig. Den topologien som vi er tildelt av naturen i Lurøy, og med de samferdselsløsninger som finnes gjør at det må opprettholdes en desentralisert og kretsvis lokalisering av både undervisning og grunnleggende helsetjenester.

Skulle det være slik at regjeringen ikke ønsker å tilby grunnskoleutdanning til samtlige elever i Lurøy så er det nye inntektssystemet en god start. Med anslagsvis i overkant av 10 millioner kroner mindre til skolevesen i en kommune med 2000 innbyggere så er det selvforklarende at dette blir konsekvensen.

Vi ønsker også å påpeke at Lurøy kommune faller inn under kategorien «ufrivillig små» med tanke på Kommunesammenslåing og således faller dette eventuelle tvangsmiddelet på sin urimelighet. Det alternativet for sammenslåing som er fornuftig for en kommune som Lurøy er også uaktuelt siden ingen av de aktuelle nabokommunene ønsker en slik kommuneløsning.

Med tanke på den verdiskapningen som foreligger i Lurøy så er det helt uhørt at ikke en del av disse verdiene skal komme vår kommune til gode. Hvorvidt dette løses med en egen særordning i forbindelse med de regionale tilskuddene, eller om det legges inn korrigeringer i faktorene, det får bli opp til departementet og finne ut av.