Høringssvar fra Sør-Fron kommune

Sør-Fron kommune - Vedtak om uttalelse til høringsforslag om nytt inntektssystem

Dato: 24.02.2016

Svartype: Med merknad

 

KST-016/16 Vedtak: (19 – 0)

1. Kostnadsnøkler:

a. Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner mener forslagene til oppdateringen av kostnadsnøklene er godt faglig fundert og støtter departementets forslag til justeringer. Det anbefales at det foretas en årlig oppdatering fremover slik at de er i samsvar med utgiftsveksten i de ulike sektorer.

b. Den reviderte kostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg vekter ned kriteriet antall PU over 16 år fra 13,97 til 9,72%. Kommunene forutsetter at det forhøyede innslagspunkt i ordningen for ressurskrevende brukere nedjusteres tilsvar-ende.

c. Den reviderte kostnadsnøkkelen for administrasjon, miljø og landbruk vektes lavere og gir tap for oss som store landbrukskommuner. Kommunene mener at landbruk burde vært skilt ut fra administrasjon og at landbruk burde opp-rettholdt dagens vektingsforhold sektorvis.

2. Strukturkriteriet:

a. Det foreslåtte strukturkriteriet utgjør et samlet inntektstap på 7,7-19,5 mill. kr for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, avhengig av valgt reise-avstand. Kriteriet vil i sin form i hovedsak omfordele fra små kommuner til større kommuner. I tillegg signaliseres endringer i de regionalpolitiske tilskud-dene som i større grad skal tildeles per innbygger framfor per kommune. Dette vil ramme distriktskommunene. I høringsnotatet er det ikke foreslått endring i Storbytilskuddet, noe kommunene mener ville vært naturlig når inntektssyste-met vurderes.

b. Kommunene mener at et eventuelt strukturkriterie bør holdes utenfor kostnadsnøkkelen og at eventuelle endringer ikke bør skje gjennom revekting av kriteriene i inntektssystemet.

3. Skatteelementene:

a. Skatteandel og graden av inntektsutjevning er svært viktig for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. Det er derfor viktig å følge opp en sterk skatte-utjevning for å sikre et likeverdig og «godt nok» tjenestetilbud i alle landets kommuner.

b. Skatte- og avgiftsordninger som i dag holdes utenfor inntektsutjevningen, eksempelvis eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, må også holdes utenfor i fremtiden.

4. Selv om Inndelingstilskuddet ikke er en del av høringsdokumentet vil kommunene understreke viktigheten av at finansieringen av dette kommer i tillegg til rammene for sektoren.

 

5. Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner ber departementet klargjøre hvordan mulig inntektsbortfall som konsekvens av endringer i inntektssystemet skal kompenseres i en overgangsordning.

6. Sør-Fron kommunestyre stiller seg skeptisk til å stramme inn de økonomiske rammene for små kommuner, og mener regjeringen bør bruke andre virkemidler dersom de ønsker økt sammenslåinger av kommuner.

 

Vedlegg