Høringssvar fra Hægebostad kommune

Forslag til nytt inntektsystem for 2017 - høyring

Dato: 15.02.2016

Svartype: Med merknad

Hægebostad kommune har vedtatt følgende høringsuttalelse i møte 11.02.16:

  1. Kommunen har følgende kommentar til forslag til ny kostnadsnøkkelen: Vektingen av kriteriet «utdanningsnivå» i delkostnadsnøkkel for barnehage, gjør det vanskeligere for kommuner som skårer lavt på likestilling og levekår å komme seg ut av den negative trenden. En vekting bør heller formes slik at kommuner med disse utfordringene blir betre rustet til å gi barn av lavt utdannede foreldre et godt tilbud i barnehagen, slik at foreldrene lettere kan delta i yrkeslivet.
  2. Innføring av nytt inntektssystem vil redusere det kommunale tjenestetilbudet til innbyggerne i Hægebostad kommune, og kommunen ser vanskeligheter med å levere et tjenestilbudet til innbyggerne slik som Stortinget har vedtatt gjennom en rekke rettighetslovgivninger.
  3. Det er uheldig sammenblanding å bruke inntektssystemet til å tvinge frem en kommunesammenslåing, og samtidig hevde at kommunesammenslåing er en frivillig prosess.
  4. Foreslåtte endringer i basiskriteriet og småkommunetilskuddet vil medføre at smådriftsulemper ikke blir kompensert fullt ut og bør således ikke gjennomføres.
  5. Dersom foreslåtte endringer i basiskriteriet og småkommunetilskuddet blir vedtatt vil kanskje kommunen føle seg tvunget til kommunesammenslåing uavhengig av hva innbyggerne ønsker. Det bør derfor innarbeides en kompensasjon for bortfall av basistilskudd og småkommunetilskuddet i perioden 2017 til 2020 dvs. inntil den nye kommunen er etablert. Dette for å hindre en stor reduksjon og endring av kommunens tjenestetilbud i samme periode.
  6. Tilførsel av inntekter via ny modell for selskapskatt bør ikke bare være basert på vekst i lokal verdiskapning. Tilførsel av inntekter bør også være basert på andel av den privat lønnssummen i en kommune. For Hægebostad kommune som allerede har høy andel lønnssum i privat sektor vil det slå dårlig ut ved at det er bare vekst som skal gjelde.
  7. Kommuner som ufrivillig ikke kan utnytte naturressursskatt fra kraftselskaper bør kompenseres for dette. Dette gjelder verning av vassdrag og heie områder slik at disse områdene ikke kan utnyttes til slike formål. Hægebostad kommune har Lygnavassdraget som er vernet og nordre del av kommunen er innenfor SVR landskapsvernområder. Dette er nasjonale interesser som ikke kommunen økonomisk bør bære alene. Dette bør det kompenseres for. Det bør være lønnsomt å være en miljøkommune.