Høringssvar fra Bærum Kommune

Høringssvar - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

 

Følgende høringssvar til – Forslag til nytt inntektssystem for kommune - er vedtatt i formannskapet i Bærum Kommune.

1. Forslag til nytt inntektssystem bidrar til å møte endringene i samfunnet som følge av befolkningssammensetning, levekår, reiseavstand og andre strukturelle endringer.

2. Kostnadsnøkkelen må i størst mulig grad gjenspeile faktiske kostnader i kommunene.

3. Innføring av et eget strukturkriterium knyttet til reiseavstand, som skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper støttes.

4. Forenkling av tilskudd-strukturen knyttet til regionalpolitiske tilskudd støttes.

5. Skatt og fremtidig skatteutjevning påvirker i stor grad kommunens økonomi, og inntektssystemet må gi insentiver for fremtidig næringsutvikling og verdiskapning, ikke minst i en tid med store krav til omstillinger. Skattesterke vekstkommuner bidrar til betydelig omfordeling av inntekter samtidig som man i dag ikke kompenseres for belastningen knyttet til omfattende investeringer i barnehager, skole og omsorg og økonomiske merbelastninger ved å være presskommune.

6. Kostnadene ved å være presskommune må kompenseres for alle kommuner. Bærum kommune mener en tydelig sammenheng mellom skatten kommunens innbyggere betaler og tjenestene de får fra kommunen, gir en sterkere lokal forankring av kommunenes inntekter. Derfor bør minst halvparten av kommunesektorens inntekter komme fra skatt.

7. Forslaget til nytt inntektssystem er for barnehager opprettholdt med dagens delkostnadsnøkler. Det er i høringsutkastet diskutert en alternativ modell med andre delkostnadsnøkler og lavere forklaringskraft enn den foreslåtte modellen. Denne alternative modellen vil gi betydelige negative utslag i inntektene for flere kommuner.

Det vil være galt å forlate en ordning med god forklaringskraft til en modell med dårligere forklaringskraft, og som samtidig gir store negative konsekvenser for flere kommuner.

Regjeringens forslag om å beholde dagens delkostnadsnøkkel for barnehage med de justeringene som er foreslått støttes derfor.

 

Vedlegg