Høringssvar fra Våler kommune

NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

 1) Våler kommune mener regjeringens forslag må forstås som et sterkt pressmiddel for å få hastevedtak om kommunesammenslåinger og finner dette politisk uakseptabelt. Tidligere har partiene sagt at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å påvirke kommunenes arbeid med kommunereformen. Nå fremmes forslag til endringer i inntektssystemet som nettopp er rettet inn mot kommunereformen. I høringsnotatet foreslås det at kommuner som vedtar kommunesammenslåing innen 1. juli 2016, ikke skal berøres av omleggingen. Inndelingstilskuddet, som betyr at sammenslåtte kommuner får beholde overføringene til hver av de sammenslåtte kommunene i 20 år, 15 år fullt ut og med nedtrapping de siste 5 årene, skal gis uavhengig av virkningene ved omlegging av basistilskuddet og småkommunetilskuddet. Inndelingstilskuddet er videreført fra den forrige regjeringen og har tidligere ikke hatt noen utløpsdato. Å sette sluttdato for inndelingstilskuddet må avvises, da det også i fremtiden vil kunne være behov for tilskuddet ved justeringer av kommunestrukturen.

2) Våler kommune mener at totalvirkningen av det foreslåtte inntektssystemet for kommunene blir en favorisering av de største kommunene (beregnet av KS). Dette vil etter Våler kommunes mening føre til en uheldig sentralisering og nye forskjeller i levekår i ulike deler av landet.

3) Forslaget om endringer i basistilskuddet må avvises. En endring som foreslått vil føre til kraftige og ikke-ønskede kutt innenfor viktige tjenesteområder som omsorg og skole, samt gjøre det svært utfordrende å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå i mange kommuner.

4) Våler kommune mener de betydelige forskjellene i kommunenes skatteinntekter og skattegrunnlag, og hensynet til utjevning/fordeling og forutsigbarhet bør tilsi økt utjevning av skatteinntektene eller en lavere skatteandel.

5) Våler kommune ønsker ikke at det innføres en ny modell for selskapsskatt. Våler kommune er en næringssvak kommune som gjennom en lang periode har arbeidet regionalt med næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Innføring av en kommunal selskapsskatt vil kunne føre til en uheldig rivalisering innad i regioner med tilhørende nedtrapping av regionale samarbeidet med næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser. Våler kommune mener innføringen av selskapsskatt vil bidra til en forsterket skjevhet i inntektsfordelingen mellom kommunene.

6) Våler kommune mener delkostnadsnøkkelen for barnehage må endres og baseres på det alternative kriteriet antall heltidsansatte 20-44 år istedenfor dagens utdanningskriterium. Vår erfaring er at behovet for barnehageplass er uavhengig av foreldres utdanning.

7) Regjeringens forslag til inntektssystemet for kommunene skal behandles av Stortinget i juni 2016, samtidig som regjeringens frist for oppsummering av kommunereformen i kommunene går ut. Dette betyr at kommunene for sent vil være kjent med hvilke deler av regjeringens forslag som blir vedtatt av Stortinget.

8) Våler kommune protesterer mot den udemokratiske prosessen som det er lagt opp til i forbindelse med regjeringens forslag til endringer i kommunenes inntektssystem, herunder svært kort høringsfrist. Kommunenes inntektssystem er så viktig at det må utredes nærmere i en

NOU. Her må berørte parter bli invitert til å delta i arbeidet, slik det er gjort tidligere. Inntil da må gjeldende inntektssystem beholdes.

 

Vedlegg