Høringssvar fra Fet kommune

Høringsuttalelse fra Fet kommune vedrørenede forslag til nytt inntektssystem

Dato: 11.02.2016

Svartype: Med merknad

Følgende høringssvar er vedtatt i Fet Formannskap 8.februar 2016:

 

  1. Fet kommune finner det ikke mulig å konkludere med rimelig sikkerhet på hvordan kommunen vil komme ut med det utsendte «Forslag til nytt inntektssystem for kommunene».
  2. Fet kommune ønsker et inntektssystem som er forutsigbart over tid. Inntektssystemet må også være bygd opp på en slik måte at det ikke er for vanskelig å forstå oppbygning og effekter av endringer.
  3. Som en middels stor kommune i norsk sammenheng berøres ikke Fet kommune direkte av foreslåtte endringer i de regionalpolitiske tilskudd. Det legges til grunn at slike tilskudd utformes slik at de i tilstrekkelig grad bidrar til en likeverdig utvikling i landet. Det forutsettes også at de regionalpolitiske tilskudd utformes slik at de ikke i for stor grad fortrenger muligheten til å støtte sentrale kommuners utfordringer i forbindelse med urbanitet og høy befolkningskonsentrasjon.
  4. Fet kommune forutsetter at potensielt redusert rammetilskudd som følge av lavere nøkkeltallsvekt for psykisk utviklingshemmede blir kompensert tilsvarende med et lavere innslagspunkt og derav økt øremerket tilskudd i toppfinansieringen av ressurskrevende brukere.
  5. Regjeringen utsagn om at den frem mot kommuneproposisjonen for 2017 vil vurdere nærmere om veksttilskuddet skal innlemmes i inndelingstilskuddet anses positivt. Det er viktig at en sammenslått kommune ikke får lavere veksttilskudd enn hva de enkelte kommunene kunne fått hver for seg.
  6. Fet kommune mener at vektingen av delkostnadsnøklene bør oppdateres årlig, slik at man får tatt hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid.
  7. Fet kommune har forståelse for intensjonene til regjerings forslag om et nytt strukturkriterium i rammetilskuddsberegningen. Foreslått løsning bes bearbeidet videre for å sikre at kriteriumet blir mest mulig treffsikkert og ikke rammer for mange kommuner negativt.