Høringssvar fra Lier kommune

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

PS 14/2016 Inntektssystemet høring 2016

Formannskapets vedtak:

Høringen om nytt inntektssystem besvares med følgende merknader:

  1.  Lier kommune ønsker at skatteutjevningen over  landsgjennomsnittet reduseres ned til 50 %.
  2.  Lier ønsker at skjønnsmidlene fordeles likt pr innbygger pr fylke.