Høringssvar fra LVSH

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

LVSH

LANDSSAMMENSLUTNINGEN           Styreleder: Anita Ihle Steen

AV VERTSKOMMUNER                      Tlf: 91 74 67 62

FOR SENTRALINSTITUSJONER        e-post: ais@ringsaker.kommune.no

I DET TIDLIGERE HVPU      

                               

 

 

                                Kontoradresse:

                                LVSH, Søndre Land kommune, 2860 HOV

                                Tlf: 61 12 65 58/Fax 61 12 64 21

                                Foretaksnummer: 989 300 563

 

 

 

Kommunal og

moderniseringsdepartementet

 

Akersgata 59

0180 Oslo                                       Brumunddal 17.2-2016

 

 

 

 

 

UFORSVARLIG NEDJUSTERING AV KRITERIET FOR UTVIKLINGSHEMMING

 

Vertskommunesammenslutningen LVSH er gjort kjent med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forslaget til nytt inntektssystem har lagt til grunn en vesentlig nedjustering av kriteriet "antall psykisk utviklingshemmede 16 år og over". Beregninger foretatt av KS viser isolert sett et samlet tap for kommunene med 412 millioner kr ut fra denne nedjusteringen. Gitt at vi holder 4 større kommuner utenfor, der vertskommuneoppgavene relativt sett har et mindre omfang, kan forslaget til ny kriterieverdi antas å medføre reduserte rammeoverføringer med mer enn 55 millioner kr for de øvrige 29 vertskommunene, sammenholdt med 2016-bevilgningene.

 

For svært mange av kommunene påvirker denne kriterieendringen rammetilskuddet i større omfang enn alle andre foreslåtte endringer i kostnadsnøkkelen til sammen, forslaget om nytt basistilskudd holdt utenfor. Det kan synes som om den faglige grunngiving for en så omfattende nedjustering er overstyrt av behovet for å frigjøre ressurser til å møte andre og mer tidsaktuelle omsorgstjenester, jf. for eksempel omtalen av nye aktuelle brukergrupper i primærhelsemeldingen.

 

Selv om inntektsgarantiordningen INGAR vil avdempe førsteårsvirkningen av en slik nedjustering, er LVSH bekymret for at redusert vekting av kriteriet for utviklingshemming vil underbygge et betydelig uttrekk av midler fra det som bør finansiere tjenester og tiltak i kommunene til mennesker med utviklingshemming.

 

Beregninger foretatt av KS viser at dette vil bli en særlig aktuell problemstilling i kommuner med relativt sett mange mennesker med utviklingshemming, herunder de tidligere vertskommunene. Det synes på ingen måte beroligende at det i høringsforslaget vises til at dette opplegget utløser økt finansering fra toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, som årlig er under et betydelig press ved statsbudsjettets saldering.

 

Selv om det ikke er automatikk i kommunale kutt ved bortfall av særskilte elementer innenfor rammetilskuddet, kan det med stor sikkerhet antas at en gjennomføring av en så vidt betydelig nedjustering av kriteriet for utviklingshemming, vil utløse kutt i kommunale tjenester. LVSH vil derfor be om at KMD revurderer nedjusteringen av denne kriterieverdien.                                                  

 

Med hilsen

Anita Ihle Steen

Styreleder LVSH