Høringssvar fra Leksvik kommune

Høringsuttalelse fra Leksvik kommune i forbindelse med innføring av nytt inntektssystem fra 1.1.2017.

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Leksvik kommune har studert forslaget til endringer i inntektssystemet, og vil kommentere følgende:

 

Med utgangspunkt i dette er den absolutt største utfordringen for kommunen den foreslåtte reduksjonen i nøkkelvekten for «PU over 16 år».

Den foreslås redusert fra 0,1396 til 0,0973 – noe som for vår del utgjør en reduksjon på 3.5 Mkr-. Leksvik kommune er tidligere vertskommune for PU-brukere, og har derfor et «unaturlig» høyt innslag av denne kategorien. Ut ifra et nettobudsjett på 12 MKr (etter inntektsføring av refusjon for resurskrevende brukere) sier det seg selv at dette er en utfordring kommunen sliter med å finne løsninger på.

 

Det er hevdet at hardt berørte kommuner skal få noe kompensert gjennom økt refusjon for resurskrevende brukere, og videre at det skal bli mulig å søke en form for toppfinansiering for de kommuner som kommer dårlig ut med det nye inntektssystemet. Leksvik kommune ber departementet konkretisere dette og tallfeste hva denne kompensasjonen vil utgjøre. Tidligere signaler fra bl.a. «KS, Telemarksforsking og Senter for Økonomisk Forskning ved NTNU (SØF)» som gjennomførte et prosjekt «Ressurskrevende tjenester – omfang og kostnader» høsten 2014, gikk ut på at regjeringen har som målsetting å redusere refusjonen for resurskrevende brukere, ikke øke den, slik som det er nevnt i kommentarene til det nye inntektssystemet. Dette må vi få klarhet i!

 

Leksvik kommune ser med undring på konsekvensene av det nye strukturelementet. Leksvik kommune er i prosess med å slå seg sammen med Rissa kommune. I denne prosessen er det fra statsrådens hold uttalt at hvis Leksvik og Rissa mener at 10.000 innbyggere er nok, så er det nok. Nå ser vi derimot at det å runde 10.000 innbygger snarere virker som en straff, da strukturelementet rammer kommuner mellom 10.000 og 22.000 innbyggere hardest. I mangel av eksakte beregninger for den nye kommunen må vi foreløpig holde oss til summen av de to kommunene, og beregninger fra KS viser at dersom alternativet med en grenseverdi på 25,4 km innføres, vil Leksvik og Rissa til sammen få redusert sine overføringer med 3,4 Mkr pr år.

 

 

Med vennlig hilsen

Leksvik kommune

 

Kai Terje Dretvik

Rådmann