Høringssvar fra Porsgrunn kommune

Forslag til nytt inntektssystem

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Porsgrunhn vedtok i møte 18. februar 2016 følgende høringssvar:

  1. Porsgrunn kommuneber regjeringenå gi kommuneneet mer likt økonomisk utgangspunktr slik at innbyggerne kan gis et mer likeverdig tilbud innenfor de nasjonale verlferdstjenstene som kommunene har ansvar for.
  2. Følgende endringer bør gjøres i f.t. det somn foreslås i høringsnotatet:
  • Skatteutjevningen endres ved å øke den symmetrisake utjevningen til 70% og redusere tilleggskompensasjonen fra 35% til 25 %.
  • Øke rammetilskuddets andel av de frie inntektene til en fordeling 50/50 på skatt og rammetilskudd.
  • Ny modell for selskapsskatt gjennomføres ikke - den vil favorisere de skattesterke kommunene uforholdsmessig mye i en normal vekstsituasjon, og forsterke ulikhetene mellom kommunene.

  3. Gitt endringene ovenrfor støtter Porsgrunn kommunene forslagene     til endringer i kostandsnøklene. Strukturkriteriet vil gi for store negative utslag for enkeltkommuner og støttes derfor ikke.

 

 

 

Vedlegg