Høringssvar fra Tingvoll kommune

Høringsuttalelse nytt inntektssystem fra 1560 Tingvoll kommune

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse nytt inntektssystem fra 1560 Tingvoll kommune

Viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende høringsuttalelse:

Tingvoll kommune har ingen innvendinger mot endringer i kostnadsnøkkel, og som hovedsakelig er en ren oppdatering av dagens nøkkel.

Tingvoll kommune stiller seg positiv til at det blir tatt hensyn til avstandsulemper for små kommuner, og at grenseverdien på 25,4 km blir brukt.

Tingvoll kommune kan ikke akseptere forslag som fører til mindre omfordeling av skatteinntekter kommunene imellom, og dermed resulterer i større forskjeller i tjenestetilbudet til innbyggere.

Tingvoll kommune kan ikke akseptere en omlegging av småkommunetilskuddet og skatteutjevningen som reduserer totaløkonomien for kommunen.

Tingvoll kommune mener at småkommunetilskuddet differensieres ut fra kommunens verdi på distriktsindeksen, og fordeles pr. innbygger. Tingvoll kommune krever at det for de minste kommunene også gis et grunntilskudd pr. kommune.

Tingvoll kommune legger til grunn at kommuneforvaltningen skal bygge på et inntektssystem som gir en rettferdig fordeling mellom kommuner og likeverdige tjenestetilbud i hele landet.

Tingvoll kommune kan ikke akseptere at det kommunale inntektssystemet skal være et tvangsvirkemiddel for å endre landets kommunestruktur.

Tingvoll kommune er stekt bekymret når summen av effekt for kommunene i  Møre og Romsdal fylke er at vi får  ca 100 millioner mindre med det nye inntektssystemet til å løse oppgavene vi har ansvar for.

Tingvoll kommune ser det som svært viktig at det er forutsigbarhet i rammebetingelser til kommunene, og at økonomiske vilkår ikke forandres over kort tid. Tingvoll kommune er sterkt kritisk til  at  det foreslåtte inntektssystemet som er preget av kommunestrukturendring trer i kraft i 2017, både før Stortingets vedtak om ny kommuneinndeling og selve reformens ikrafttreden i 2020.