Høringssvar fra Vevelstad kommune

Uttalelse fra Vevelstad kommune - Forslag til nytt inntektssystem

Dato: 22.02.2016

Svartype: Med merknad

 

Uttalelse fra Vevelstad kommune på Forslag til nytt inntektssystem.

  • Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.
  • Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.
  • Kommunereformen må bygge på fakta og frivillighet - ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper.
  • Flertallet på Stortinget har sagt at det skal være reell frivillighet for kommunene og at innbyggernes og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing.
  • Omlegging av inntektssystemet vil ha en uønsket sentraliseringseffekt vi ikke er tjent med.
  • Inntektssystemet må opprettholdes slik at man best mulig kan gi et godt tjenestetilbud til alle innbyggere uavhengig av hvor de bor i landet.
  • Vektingen av landbruket må ikke reduseres.
  • Kommunale veier bør omfattes av egen delkostnadsnøkkel i inntektssystemet, da de er av avgjørende betydning for kommunenes infrastruktur for både innbyggere og næringsliv.