Høringssvar fra Sortland kommune

Sortland kommune - høringssvar om nytt inntektssystem 2017

Dato: 24.02.2016

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR OM NYTT INNTEKTSSYSTEM 2017

 1. Inntektssystemet for kommunene må være egna til å sette alle kommunene i stand til å gi sine innbyggere et forsvarlig og likeverdig tjenestetilbud.  Det er derfor nødvendig med både inntektsutjevning og kostnadsutjevning mellom kommunene.  De smådriftsulemper som mange kommuner har, må kompenseres fullt ut. Inntektssystemet må ikke brukes som virkemiddel for å tvinge fram endringer i kommunestruktur. Inntektssystemet må også sikre kommunene forutsigbare inntekter.

 2. Sortland kommune beklager at regjeringas høringsforslag til nytt inntektssystem ikke ivaretar ovennevnte krav. Forslaget vil undergrave kommunenes muligheter til å gi et likeverdig tilbud til sine innbyggere. Det vil bli større forskjeller mellom kommunene. Gjennomgående vil storbyene bli vinnere mens det store flertall av kommuner vil bli tapere. Beregninger som er gjort av KS, viser at Sortland kommune vil tape inntil 10 millioner kroner årlig på forslaget. Til sammenligning vil Oslo kunne innkassere en gevinst på inntil 400 millioner kroner. Den nye modellen for selskapsskatt vil bare forsterke dette.

 3. Regjeringas forslag er åpenbart utforma for å tvinge fram kommunesammenslåinger. Kommunalkomiteens leder Helge Andre Njåstad fra regjeringspartiet FrP har åpent innrømma at forslaget skal bidra til å fjerne småkommuner.

 Da kommunereformen ble lansert, ble den markedsført som en reform basert på frivillighet. Kommunene skulle sjøl få bestemme om de ville slå seg sammen eller ikke. Nå har regjeringa forlatt prinsippet om frivillighet. De kommuner som ønsker å bestå som egen kommune, skal det brukes økonomisk tvang mot. Slår man seg sammen, skal kommunen få beholde både basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd i 15 år. Dette i tillegg til reformstøtte og dekning av engangskostnader ved sammenslåinga. Men velger man å stå aleine, mister man tilskudd.

 Sortland kommune reagerer sterkt på at regjeringa vil misbruke inntektssystemet på en slik måte for å overkjøre lokaldemokratiet. Å straffe kommuner økonomisk fordi de ikke vil danse etter regjeringas pipe i spørsmålet om kommunesammenslåing, er uakseptabelt.

 4. Sortland kommune er uenig i regjeringas forslag om en ny modell for selskapsskatt. Den nye modellen er meint å gi kommunene et insentiv til å legge til rette for næringsutvikling. Det er ikke noe reelt grunnlag for å anta at den nye modellen vil få en slik effekt. Eneste sikre effekt er at vekstkommuner vil komme styrka ut økonomisk på bekostning av næringssvake kommuner og kommuner i distriktene. Også denne endringa vil favorisere storkommunene, mens de mindre kommunene vil tape. Modellen vil også medføre en mindre forutsigbar inntekt for kommunene og ytterligere byråkrati.

5. Sortland kommune ber på denne bakgrunn om at regjeringa i kommuneproposisjonen for 2017 ikke fremmer de forslag som er lansert i høringsforslaget. I stedet må regjeringa legge opp til økte rammer til kommunesektoren. Rammene må økes vesentlig for å sette kommunene i stand til å møte de store utfordringene i åra framover, ikke minst innenfor omsorg hvor det vil være behov for en vesentlig utbygging av tilbudet til demente.

6. Sortland kommune reagerer på den korte fristen som minner om hastebehandling fra Regjeringas side. I en så viktig sak burde kommunene fått tid til en grundig behandling og normal saksgang, slik det vanligvis har vært gjort når kommuners inntektssystem skal endres vesentlig. I noen tilfeller har det også vært en grundig vurdering av endringer og konsekvensene av dem i en NOU som har vært sendt på høring, før endelig behandling i Stortinget. Denne gangen legges det opp til en annen prosess, hvor heller ikke forslagene er konsekvensberegnet. Prosessen minner om den som ble benyttet da regjeringa forslo endringer i inntekstsystemet for fylkeskommuner.   

 

Tove Mette Bjørkmo

ordfører