Høringssvar fra Nannestad kommune

Høringsuttalelse fra Nannestad kommune vedrørende forslag til nytt inntektssystem

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Nannestad kommune avgir følgende høringssvar til Kommunal og moderniseringsdepartementets forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

 

1) Nannestad kommune ønsker et inntektssystem som er forutsigbart over tid. Inntektssystemet må være bygd opp på en slik måte at det ikke er vanskelig å forstå oppbygning og effekter av endringer.

 

2) Nannestad kommune mener at delkostnadsnøklenes vekt i den samlede kostnadsnøkkelen bør oppdateres årlig, slik at man får tatt hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene utvikler seg forskjellig over tid.

 

3) Nannestad kommune mener at det er behov for å arbeide mer med operasjonaliseringen av strukturkriteriet før det brukes for å gradere basistilskudd mellom kommunene. Utformingen av nytt strukturkriterium medfører uønskede fordelingseffekter ved at alle kommuner mellom 10.000 og 20.000 innbyggere taper betydelig på omleggingen.

 

4) Nannestad kommune mener at totalvirkningen av det foreslåtte inntektssystemet for kommunene blir en favorisering av de største kommunene (i forhold til KS sine beregninger). Dette vil etter Nannestad kommunes mening føre til en uheldig sentralisering og nye forskjeller i levekår i ulike deler av landet.

 

5) Nannestad kommune mener at et nytt inntektssystem for kommunene burde innføres etter at kommunereformen er avsluttet. Denne reformen har som utgangspunkt at kommunesammenslåing baserer seg på frivillighet. Endringene som regjeringen foreslår, oppfattes som at kommunene skal tvinges til en kommunesammenslåing.