Høringssvar fra Skaun kommune

Skaun kommune - høringsuttalelse

Dato: 04.02.2016

Svartype: Med merknad

Slik strukturkriteriet er beskrevet, mener Skaun kommune at dette vil gi store omfordelingsvirkninger mellom ulike kommuner. Beregninger KS har gjort viser at det er de største byene som vil tjene mest på ordningen, til tross for at det er her vi også finner de korteste reiseavstandene. Skaun kommune kan vanskelig tro at dette er en bevisst effekt ved en innføring av strukturkriteriet. Inntil departementet finner en annen metode å operasjonalisere strukturkriteriet på, foreslår Skaun kommune at dagens basistilskudd opprettholdes.

Selv om Skaun kommune ikke rammes av de foreslåtte endringene i de regionalpolitiske tilskuddene, ser vi at de foreslåtte omleggingene vil få store konsekvenser for en god del små kommuner. Dette vil i mange tilfeller være kommuner hvor avstander gjør det vanskelig å kompensere inntektsbortfallet ved f.eks å slå seg sammen med nabokommunen.

Når det gjelder skatteandel og graden av inntektsutjevning, ønsker Skaun kommune en gjennomgang av systemet for å se hva som vil være riktig nivå med tanke på målet om i størst mulig grad å tilby innbyggerne likeverdige tjenester uavhengig av bosted.

 

Vedlegg