Høringssvar fra Øyer kommune

Nytt inntektssystem - høringssvar fra Øyer kommune

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

1. Kommunestyret slutter seg til forslag til nye kostnadsnøkler
2. Kommunestyret mener det er uheldig at det mangler konsekvensberegninger knyttet til endringene i det regionalpolitiske tilskuddet og mangler derfor grunnlag for å uttale seg.
3. Kommunestyret er i mot innføringen av gradert basistilskudd slik det nå foreslås. Innretningen som foreslås vil svekke mulighetene til å yte likeverdige tjenester til innbyggerne, uavhengig av hvor en bor. Kommunestyret slutter seg til hovedtanken om omfordeling mellom kommunene, men da må dette ses i en helhetlig sammenheng slik
at en god utvikling av tjenestetilbudet kan fortsette i alle kommuner.