Høringssvar fra Ålesund kommune

Høringsuttalelse fra Ålesund kommune

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Ålesund formannskap avga følgende vedtak i sak 021/16 om nytt inntektssystem:
1. Ålesund kommune slutter seg til oppdatering av kostnadsnøklene i inntektssystemet.
2. Ålesund kommune slutter seg til prinsippene i nye kostnadsnøkler hvor det skilles mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper.

Vedlegg