Høringssvar fra Ringsaker kommune

Høringssvar fra Ringsaker kommune

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Følgende høringssvar er vedtatt i Ringsaker formannskap den 17.2.2016 ved f.sak 27/2016:

Ringsaker kommune avgir høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet slik det fremgår av saksfremstillingen med følgende kommentarer:

  •  For at kostnadsnøklene skal stemme med utgiftsveksten i de ulike sektorene over tid, bør vektingen mellom delkostnadsnøklene vurderes årlig.

 

  • Det foreslås at kriteriet antall psykisk utviklingshemmede 16 år og eldre vektes ned fra 13,97 % til 9,72 %. For at dette kriteriet skal vektes ned, må innslagspunktet i ordningen til ressurskrevende tjenester nedjusteres. Flere PU brukere faller ikke under tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. Brukerne mottar likevel betydelige tjenester fra kommunen, som i mindre grad enn tidligere vil bli dekket av rammetilskuddet.

 

  • En er enig i at aldersgruppen 80-89 år gis en økt vekting i delkostnadsnøkkelen til pleie og omsorg. En stiller seg imidlertid spørrende til at aldersgruppen over 90 år vektes ned da også denne brukergruppen har store omsorgsbehov og er voksende.

 

  • Det presenteres en alternativ delkostnadsnøkkel på barnehageområdet hvor utdanningskriteriet og barn uten kontantstøtte er erstattet med antall heltidsansatte 20-44 år og at barnegruppen utvides til 1-5 åringer. Effekter og utslag av denne modellen må beregnes bedre for å belyse treffsikkerheten på etterspørsel etter barnehageplasser.

 

  • I og med at delkostnadsnøkkelen for barnevern har svært lav forklaringskraft bør det fortsatt jobbes for å finne andre modeller for å sikre en rettferdig ressursfordeling mellom kommunene.

 

  • Endringene som er gjort på landsbrukskriteriet fører til at store landbrukskommuner som Ringsaker kommune taper uforholdsmessig mye på endringene. En bør søke å finne en delkostnadsnøkkel som ivaretar rammeoverføringene til store landbrukskommuner på en bedre måte.

 

  • Det er positivt å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper ved at de kommuner som åpenbart har ufrivillige smådriftsulemper skal kompenseres for dette. Modellen med strukturkriteriet må imidlertid bearbeides videre frem mot kommuneproposisjonen slik at den fjerner åpenbare urimelige og utilsiktede utslag.

 

  • For å sikre et likeverdig og godt tjenestetilbud i alle landets kommuner, er det viktig med en sterk skatteutjevning. Hensynet til utjevning/fordeling og forutsigbarhet er viktig både i forhold til den lokale og nasjonale stabiliseringspolitikk, og dette trekker i retning av en lavere skatteandel enn dagens 40 prosent. Det en svakhet i høringsuttalelsen at skatteandelen ikke er fastsatt, og at effekten av innføringen av selskapsskatten