Høringssvar fra Oppdal kommune

Nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse fra Oppdal kommune

Dato: 02.02.2016

Svartype: Med merknad
  • Det foreslås å gradere basistilskuddet gjennom et nytt strukturkriterium som skal angi om kommunen har frivillige eller ufrivillige smådriftsulemper. Det mangler samsvar mellom det departementet sier at kriteriet skal måle, og hva det faktisk måler. Oppdal sitt strukturkriterium er tallfestet til 5,5 km. Dette reflekterer på ingen måte reiseavstandene til befolkningstyngdepunktene i nabokommunene, som i alle tilfeller er over 40 km. Metodevalget til departementet innebærer at det for Oppdal i realiteten er avstander innad i kommunen som måles, noe som allerede ivaretas gjennom to andre kriterier i inntektssystemet. Oppdal sin konsentrerte bosetning i sentrumskretsene blir dermed allerede reflektert på andre måter. Et eventuelt strukturkriterium bør utelukkende avspeile reiseavstandene til nabokommunenes befolkningstyngdepunkt, og ikke avstander innad i kommunen. Når nabokommuner får svært ulike verdier på strukturkriteriet vil de få ulike incentiv for å slå seg sammen. Dette er tilfelle for Oppdal og nabokommunene, noe som kan gi svært uheldige utslag i arbeidet med kommunereformen. Departementets forslag tar heller ikke inn over seg at en kommune ikke kan sies å ha frivillige smådriftsulemper dersom manglende kommunesammenslåing skyldes motvilje fra nabokommunen.
  • I høringsnotatet gir departementet ingen begrunnelse for hvorfor nord-norske kommuner og små kommuner fremdeles skal favoriseres gjennom inntektssystemts regionalpolitiske virkemidler. Dersom det er de reelle distriktsutfordringene som skal vektlegges ved fordelingen av mildene, bør ikke disse to kriteriene gis noen vekt. I den grad det er noen sammenheng, vil disse kommunenes utfordringer allerede bli ivaretatt gjennom veriden på distriktsindeksen.
  • Dersom tilbakeføring av selskapsskatten skal skje gjennom en ordning som stimulerer til kommunalt tiltaksarbeid, bør ordningen virke næringsnøytral. Slik departementet foreslår å utforme ordningen vil vekst i arbeidsintensive næringer bli premiert fremfor kapitalintensive.

Vedlegg