Høringssvar fra Nesodden kommune

Høring- nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg viser til vedlagte notat fra rådmannen, og fremmer på dette grunnlag følgende uttalelse til nytt inntektssystem:

 

  • Det må gis kompensasjon til kommuner som grunnet økt vekt på basistilskuddet fra 2017 vil tape på vedtak om sammenslåing i 2016.

 

  • Barnehagenøklene bør beholdes slik de fungerer pr i dag.

 

  • Innslagspunktet for psykisk utviklingshemmede i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester må innenfor en samlet provenynøytral omlegging reduseres tilsvarende nedvektingen av kriteriet for psykisk utviklingshemmede 16 år og over i kostnadsnøkkelen.

 

  • Vektingen av delkostnadsnøklene bør oppdateres årlig.

 

  • Det bør settes ned et offentlig utvalg ved neste gjennomgang av inntektssystemet.

 

Høringsuttalelse etter kommunestyrets behandling 9.3 ettersendes.

Vedlegg