Høringssvar fra Hol Kommune

Hol Kommune

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringsforslaget har vært behandlet i formannskapet som meldingsak og Hol kommune har følgende kommentarer til forslaget om nytt inntektssystem:

  1. Utformingen av nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til kommunereform og debatten om kommunesammenslåinger. Det er behov for at endringene i inntektssystemet gjøres gjennom en bredere og grundigere prosess.
  2. Det må arbeides videre med strukturkriteriet da skisserte modell for endring av basistilskudd gir betydelige omfordelingsvirkninger ut over det som er formålet med endringene. Modellen bør revurderes.
  3. Den alternative modellen med bruk av antall heltidsansatte i stedet for utdanningsnivå i kostnadsnøkkelen for barnehage anbefales. Denne modellen vil ha større legitimitet blant kommunene og samsvarer også bedre med de politiske prioriteringer som nylig er gjort innen barnehageområdet.
  4. Delkostnadsnøkkel for kommunale veier må innarbeides i kostnadsutjevningen.
  5. Det bør vurderes om ordningen med storbytilskudd skal videreføres. Omfanget bør nedjusteres dersom det vedtas andre endringer i inntektssystemet som slår positivt ut for folkerike kommuner.
  6. Skatteinntektsgrensen for regionalpolitiske tilskudd bør være den samme og skatteinntektsgrensen for distriktstilskuddet for Sør-Norge (inklusiv småkommunetillegget for de med færre enn 3 200 innbyggere) bør heves til 140 %.
  7. Skatteandelen på 40 % bør opprettholdes, men skatteutgiftsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjevningen på 60 % bør senkes. I 2015 bidro Hol kommune med 20,5 mill. kr i inntektsutjevningen og dette tilsvarte omtrent hele naturressursskatten sin andel av den totale skatteinngangen på 150 mill. kr.
  8. Hensynet til det lokale selvstyret og lokal forankring av inntekter er et avgjørende og grunnleggende prinsipp for videre finansiering av kommunesektoren. Skatte- og avgiftsordninger som i dag holdes utenfor inntektsutjevningen, eksempelvis eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, må også holdes utenfor i fremtiden. Kommuner som avstår verdifulle naturressurser til storsamfunnet har et legitimt krav på en andel av den verdiskapingen som finner sted.
  9. Modellen for selskapsskatt bør revurderes for å se om den gir den ønskede effekt. Skal en ny modell for selskapsskatt innføres bør modellen utvides til å omfatte økt virksomhet innenfor naturressursbaserte næringer.