Høringssvar fra Vågsøy kommune

Uttale til nytt inntektssystem

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

1. Vågsøy kommunestyre vil beklage at framlegget til nytt inntektssystem kjem så seint i prosessen med kommunereforma. Kommunane vil i liten grad har oversikt over verknadane når vedtak om ny kommunestruktur må fattast innan 1. juli 2016.

2. Vågsøy kommunestyre vil ved innføring av nytt strukturkriterium be om at reiseavstand vert sett etter lavast alternativ, i framlegget 13,3 km..

3. Kommunestyret føreset at kommunane får ein overgangsperiode som gjer det mogeleg å tilpasse seg nytt inntektsnivå.

4. Viser elles til uttalen frå fylkesmøtet i KS Sogn og Fjordane.