Høringssvar fra Polarmat AS

Næringshensyn i Lurøy

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Polarmat AS vil med dette påpeke noen uheldigheter med forslaget til nytt inntektssystem. Som gründer av en bedrift i Lurøy kommune er jeg bekymret for utviklingen inntektssystemet kan gi.

Lurøy kommune er en liten kommune med færre enn 2000 innbyggere. Vi er spredt fordelt på flere øyer og halvøyer. Her er ingen stordriftsfordeler siden geografien ikke tillater det. Med endringene som foreslås med sone- og av nabotilskudd, som har gjort det mulig å drive kommunen på en god måte, vil Lurøy i særklasse være den kommunen som kommer dårligst ut. Det er snakk om en inntektssvikt på 7%

På de knappe 2000 innbyggerne driftes 6 skoler og like mange barnehager. Geografien tillater ikke sammenslåing av skoler eller barnehager. Og geografien vil jo ikke endre seg om kommunen slår seg sammen med andre.

God infrastruktur og godt tjenestetilbud for innbyggerne er avgjørende for at næringsliv skal ha de forutsetningene som skal til for å lykkes. Med et inntektstap på 7% frykter jeg at dette svekkes på en måte som er skadelig for næringsliv og verdiskaping.

Lurøy er en kommune som har tilrettelagt godt for nyetableringer og næringsliv. Kommunen er vertskap for flere gründervirksomheter og ikke mindre enn 3 hovedkontor for oppdrettsselskap av laks. Det skapes enorme verdier for regionen og for Norge i Lurøy. Arbeidsledigheten i Lurøy er lavest av alle kommuner i Nordland med kun 1,5 %

Det som har bidratt til å gjøre dette eventyret mulig er at det er et velutbygd skole-, barnehage-, helse- og velferdstilbud i alle kretsene. Med innføring av nytt inntektssystem for kommunene frykter jeg at næringsvirksomhet i fremtiden ikke har samme gode forutsetninger for å lykkes i fremtiden. Jeg vil gå så langt å påstå at hvis det foreslåtte inntektssystemet hadde vært innført for 30-40 år siden, ja så ville vi ikke sett den verdiskapingen vi i dag ser i regionen.

Jeg vil på det sterkeste anbefale å se på Lurøy som et eksempel og vurdere bøtende tiltak, slik at næringsliv fortsatt kan utvikle seg i kommuner med «uheldig» geografi. Det er god næringspolitikk og tilrettelegge for god drift av kommunene også i grisgrendte strøk!