Høringssvar fra Larvik kommune

Inntektssystemet 2016

Dato: 16.02.2016

Svartype: Med merknad

Larvik kommune gir følgende høringsuttalelse jf kommunestyresak 023/16 med følgende vedtak:

  1. Larvik kommune ber Regjeringen og Stortinget innføre kriterier som gjør at kommunene i hele landet får økonomiske rammebetingelser til å gi tilbud om likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor inntektssystemets tjenesteområde.
  2. Skatteandelen videreføres og utgjør maksimalt 40 % av kommunesektorens samlede inntekter.
  3. Skatteutjamningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen som i dag er 60 %, bør økes.
  4. Larvik kommune mener det er viktig med incentiver for å stimulere lokal næringsutvikling. Selskapsskatten er imidlertid ikke treffsikker nok. Kommuner bør først og fremst honoreres etter på basis av flere kriterier, herunder etter hvor flinke de er på sysselsetting. Vi foreslår derfor at andre incentiver vurderes, herunder at kommuner beholder en andel av arbeidstiveravgiften.
  5. Delkostnadsnøkkelen for barnehager baseres på en modell uten bruk av utdanningsnivå som kriterium.
  6. Rammen for skjønnstilskudd reduseres til å omfatte forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen i tillegg til og delfinansiere uforutsette hendelser. Distriktspolitiske hensyn bør tas bort når summen for skjønnstilskuddet fordeles pr. fylke. Frigjorte skjønnsmidler legges til innbyggertilskuddet.
  7. Larvik kommune slutter seg til innføring av et strukturkriterium, men har ikke faglig belegg til å anbefale en konkret gjennomsnittlig reiseavstand
  8. Innbyggere med vedtak om kommunale tjenester, bør få disse tjenestene også når de oppholder seg over lengre tid i en annen kommune.