Høringssvar fra Dovre kommune

Høringsuttalelse fra Dovre kommune - nytt inntektssystem

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar: (behandles 2. mars 2016)

Dovre kommune vedtar følgende uttalelse til regjeringens forslag om endringer i inntektssystemet for kommunene:

1. Det overordna hensynet til likeverdige tjenester må ligge som grunnlag i et nytt inntektssystem.

2. Tidspunktet for framlegget er uheldig i forhold til det arbeidet som pågår med kommunereformen.

3. Kommunesektoren er underfinansiert i forhold til å ivareta lovpålagte oppgaver

4. Forslaget fører til en omfordeling fra distriktskommuner til kommuner i sentrale områder

5. Når selskapsskatten blir endret vil dette gå ut over næringssvake kommuner

6. Kommunen støtter forslaget om endrete kostnadsnøkler og endret sektorvekting.

7. Modellen for beregning av strukturkriteriet må utvikles videre slik at den operasjonaliserer hva den faktisk er ment å oppfatte. Grenseverdien for reiseavstand må settes lavt.

8. De regionalpolitiske virkemidlene må videreføres på nivå som gir kommuner med store distriktsutfordringer inntektsmessig grunnlag til å videreføre gode velferdstjenester.

9. Det er viktig å videreføre dagens inntektsutjevning på minst 60%, og skatteandelen må ikke økes.

10. Kommuner som rammes urimelig hardt pga endringene i inntektssystemet må gis skjønnsmidler, jfr dagens INGAR-opplegg.

11. Utforming av nytt inntektssystem må gjøres nøytralt og uten tilknytning til kommunereformen. Inndelingstilskuddet må ikke tidsbegrenses.

12. Inntekter knytt til kraft, herunder eiendomsskatt, konsesjonsavgift, naturressursskatt og konsesjonskraft må beholdes av hver enkelt kommune, uten at dette utjevnes mot overføringer ellers.

 

Vedlegg