Høringssvar fra Sigdal Kommune

Høringssvar fra Sigdal kommune vedr nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 03.03.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Sigdal kommune behandlet saken om nytt inntektssystem for kommunene i sitt møte den 18.02.2016 og vedtok enstemmig å sende følgende uttalelse i 7 punkter:

1.Utgiftsutjevning kostnadsnøkler
Sigdal kommune anbefaler den alternative modellen med bruk av antall heltidsansatte i stedet for utdanningsnivå i kostnadsnøkkelen for barnehage. Dette begrunnes med at denne modellen vil ha større legitimitet i kommunene.

2.Basistilskudd
Skisserte modell for endring av basistilskudd gir betydelige omfordelingsvirkninger ut over det som er formålet med endringene. Modellen bør revurderes.

3.Regionalpolitiske tilskudd
Omfanget av regionalpolitiske tilskudd bør konkretiseres og sees i sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler.

4.Storbytilskudd
Det bør vurderes om ordningen med storbytilskudd skal videreføres. Omfanget bør nedjusteres dersom det vedtas andre endringer i inntektssystemet som slår positivt ut for folkerike kommuner.

5.Skjønnstilskudd
Skjønnstilskudd bør ikke benyttes som regionalpolitiske virkemiddel, men kun benyttes til forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen samt uforutsette hendelser. Skjønnsrammen bør dermed ha likere fordeling mellom fylker (pr innbygger).

6.Skatteandel og inntektsutjevning
For å sikre likeverdige tjenester til innbyggere i alle kommuner, bør skatteandelen holdes lav og skatteinntekter utjevnes minst på nivå med dagens ordning:
- Skatteandelen bør videreføres på 40 % av samlede inntekter
- Skatteutjevningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjevningen bør være minst 60 %.

7.Selskapsskatt
Det bør på nytt vurderes om vedtatt modell for selskapsskatt vil gi ønsket effekt.