Høringssvar fra Dønna kommune

Høringssvar fra Dønna kommune

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Dønna kommune finner ikke å kunne støtte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Den nordiske, og norske modellen med en desentralisert bosettingsstruktur har vært en suksess. Sammenlignet med andre europeiske land er dette et suksesskriterium i bildet når Norge i ulike kåringer kommer på topp, som et av verdens beste land å bo i. Vi ser derfor behov for å holde fast ved denne strategien framover. Dønna kommune ber om at det nye inntektssystemet utformes slik at det ivaretar muligheten til å bo, arbeide og drive næring i henhold til dagens etablerte kommunestruktur om det er et kommunalt ønske som det. Det er godt faglig dokumentert at dagens kostnadsnøkler undervurderer kostnadskriteriene knyttet til basistillegg og reisekostnader, vektene her bør derfor heller styrkes enn svekkes.

Omlegging av småkommuneopplegget vil føre til at mindre kommuner mister inntekter, i og med at mer av tilskuddene skal gjøres innbyggeravhengige. Dette er vi imot.

Kommunesektoren trenger en styrking i årene framover om vi skal oppnå å sikre og heve kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med regjeringens målsettinger.

Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing, å presse en ny ordning gjennom nå vil virke som et brudd på de politiske forsikringer om at sammenslåingen skal være basert på frivillighet og ikke tvangsmidler.

Høringsnotatet fra regjeringen varsler at en fra 2017 vil etablere en ny modell hvor kommuner med vekst i lønnssummen for private foretak skal motta en direkte andel av selskapsskatten. Det virker klart uheldig om resultatet blir at en får redusert rammetilskuddene for å veie opp mot de økte skatteinntektene.

Kommunestyret slutter seg til oppropet fra 265 ordførere; Kommunereformen skal bygge på reel frivillighet- endringer i inntektssystemet skal ikke tvinge kommunene til sammenslåing!

(Enstemmig vedtatt i Dønna kommunestyre, 1. mars 2016)