Høringssvar fra Lyngdal kommune

Lyngdal kommune, Høring - Nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Lyngdal formannskaps vedtak 18.02.2016:

 Lyngdal Formannskap avgir høringsuttalelse som følger:

  1.  Lyngdal kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at kommunenes økonomiske rammebetingelser fordeles på kommunene slik at innbyggerne i hele landet kan få tilbud på likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor inntekts­systemets tjenesteområde.
  2. Lyngdal kommune ber om at nedjusteringen av vekten for kriteriet: Psykisk utviklingshemmede 16 år og over» vurderes på nytt. Subsidiært ber kommunen om at denne endringen i kostnadsnøklene sees i sammenheng med tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere, ved at innslagspunktet i toppfinansiseringordningen reduseres for utviklingshemmede.
  3. Lyngdal kommune slutter seg til innføring av et strukturkriterium. Med bakgrunn i beregninger gjort av KS, stiller Lyngdal kommune seg likevel skeptisk til at omfordeling av inntekter først slår positivt ut for kommuner med et innbyggertall på over 25.000. Kommunen ber departementet justere ordningen slik at den slår positivt ut for kommuner med mer enn 10.000 innbyggere.
  4. Utforming av nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til kommunereform og debatten om kommunesammenslåinger.